Modificació llei de pagaments

La Llei 11/2021 de prevenció i lluita contra el frau fiscal, que ha estat publicada el 10 de juliol i ha entrat en vigor el 11/07/2021, introdueix, entre altres novetats, la reducció del límit de pagaments en efectiu, passant de 2.500 euros a 1.000 euros, per operació. (el límit serà de 10.000 euros quan el pagador sigui persona física que no resideixi a Espanya i no sigui empresari o professional).

En concret, l'article divuitè de la Llei 11/2021, modifica de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, estableix:

No podran pagar-se en efectiu les operacions, en les quals alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d'empresari o professional, amb un import igual o superior a 1.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.
No obstant això, el citat import serà de 10.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d'empresari o professional.
La base de la sanció serà la quantia pagada en efectiu en les operacions d'import igual o superior a 1.000 euros o 10.000 euros, o el seu contravalor en moneda estrangera, segons es tracti de cadascun dels supòsits a què es refereix el número 1 de l'apartat Un, respectivament.
La sanció consistirà en multa pecuniària proporcional del 25 per cent de la base de la sanció prevista en el número anterior tret que concorri un supòsit de reducció de la sanció al qual es refereix el número 5 de l'apartat Tres d'aquest article.

La sanció és solidària, i respondran d'ella tant el pagador com el receptor dels diners, i Hisenda podrà exigir-la-hi tant un com a l'altre.

Hisenda estableix que quedarà exempt de responsabilitat aquell que denunciï l'incompliment de la llei dins dels tres mesos següents al pagament: tingues-ho en compte, perquè si pagues a un empresari o professional una quantitat superior a 1.000 euros, i aquest prestador del servei decideix denunciar-te, Hisenda només li exigirà la multa a vostè i a ell res perquè al primer que presenta la denúncia se li eximeix de responsabilitat.

Exemples:

El límit és per operació, cosa que significa que, si la factura de l'operació completa supera el límit, encara que es fraccioni el pagament, no podrà pagar res en efectiu. Per exemple, si la factura ascendeix a 1.500 euros, no pot pagar 500 euros en efectiu i la resta d'una altra manera, es pren com a referència l'import total de la transacció.

El fraccionar la facturació d'una operació única perquè es tracti de diverses sessions de treball o de diversos lliuraments de mercaderia, com per exemple l'operació d'un dentista al seu pacient que requereix diverses intervencions, la d'un advocat per un mateix assumpte amb diverses fases, etc…, no impedeix la limitació i per tant ha de sumar-se cada factura per a veure si el conjunt suma els 1.000 euros o més. Igualment, si existeix una comanda que se subministra parcialment en diverses dates, ha de considerar-se la suma de cada lliurament parcial, és a dir el total de la comanda.

Facturació separada de serveis i materials. Es contracta amb un professional la realització d'un servei i que ell adquireixi els materials necessaris per a fer-ho (pintures, peces de recanvi, pròtesis…). En aquest cas, l'objecte del contracte no és el treball o el servei en si mateix considerat, sinó el resultat del treball. Per això els dos conceptes estan estretament lligats i formen una sola operació en la qual l'aportació de materials constitueix una prestació accessòria de la principal. Després el límit del pagament en efectiu es refereix a la suma de tots dos conceptes (serveis i materials), encara que es facturin separadament.

Diverses operacions en un mateix dia. En el cas que un client arribi a la seva botiga i realitzi una compra que no supera els 1.000 euros i posteriorment torna aquest mateix dia per a realitzar una segona compra de tal forma que ambdues xifren 1.000 euros o més, no està limitat el pagament en efectiu si els béns no es troben relacionats. No obstant això, si existeix relació entre els béns que ha adquirit, ha d'aplicar-se la limitació.