DEFINICIÓ

El xec bancari: és el que emet una entitat de crèdit estrangera, per ordre i compte del seu client (importador), a favor de l'exportador espanyol.

PROCÉS DE L'OPERACIÓ

 • L'exportador envia la mercaderia i la documentació directament a l'importador i espera que aquest li remeti el xec al seu favor.
 • Una vegada rebut el xec, l'exportador el presenta al seu banc.
 • El banc ha d'avaluar la solvència del seu client i comprovar els requisits formals del xec prèviament a la seva acceptació.

MOTIUS D'ELECCIÓ D'AQUEST SISTEMA DE COBRAMENT

 • Existeix un relació continuada de màxima confiança entre les parts.
 • L'exportador espanyol pot comptar amb garanties suficients de l'importador, gràcies a un contracte establert entre totes dues parts.
 • Desconeixement de sistemes alternatius més ràpids, econòmics i segurs, com la transferència.
 • Que l'exportador disposi d'assegurances de crèdit per a cobertura d'insolvència que li garanteixin els impagaments.

CARACTERÍSTIQUES

 • Els xecs presos amb l'opció d'abonament en ferm, posat que sigui conforme, són abonats de manera immediata, possiblement amb una retenció en compte en funció de la solvència del client.
 • Una altra opció és abonament en ferm pel que el xec serà enviat en gestió de cobrament a l'espera de l'abonament definitiu pel banc estranger.
people Exportadors tant de mercaderies com de serveis (empreses i particulars).
warning
 • L'exportador no té cap certesa de cobrament quan presenta el xec en el banc estranger i, no obstant això, les mercaderies ja estan en poder de l'importador.
 • L'exportador està finançant al seu client, perquè aquest no paga fins que el xec li és degut en compte.
 • És el pitjor mitjà de cobrament per a l'exportador. Els altres mitjans de cobrament són mes eficients.

Aquest mètode no reporta avantatges diferencials per a l'exportador en relació amb altres formes de cobrament/pagament, ni ofereix més garanties que el xec personal.