DEFINICIÓ

El finançament d'exportació és una modalitat de facilitat creditícia, gairebé sempre a curt termini, que concedeix una entitat financera al seu client per a finançar la producció (prefinançament), o l'ajornament de cobrament (postfinançament) d'una operació comercial de venda de mercaderies o prestació de serveis a l'exterior.
El finançament d'una exportació pot ser:
Prefinançament: Període que comprèn el temps entre la realització de la comanda fins a la data d'embarcament. En aquestes operacions es pot finançar fins al 100% encara que inicialment l'entitat financera pot ser que només financi el 80%.
Postfinançament: Període existent entre l'embarcament i el cobrament de l'operació.

Pre/Post Financiación

MODALITATS I CONDICIONS

Modalitat:
Compra de documents amb pagament ajornat corresponents a utilitzacions de crèdits documentaris d'importació i/o operacions avalades per la nostra entitat.
Condicions:
Pagament a l'exportador estranger: al comptat una vegada s'ha realitzat l'operació comercial i s'han complert les condicions establertes pel nostre banc. En general, s'efectuarà el finançament una vegada revisats els documents i el nostre banc es comprometi al pagament al venciment.
Amortització del crèdit: al venciment amb càrrec a l'importador. El CDI es dóna per cancel·lat de cara al banc avisador, en el moment del finançament, ja que s'ha procedit al pagament anticipat d'aquest.

CARACTERÍSTIQUES

warning
  • Risc d'anticipar un cobrament i que en el seu venciment no es compleixi. Els costos que haurà d'assumir per la devolució i comissions són elevats.
  • Finançament en divisa diferent a la de l'exportació: el client sofreix risc de canvi perquè haurà de canviar-se la divisa que es rep en cobrament de l'exportació per la necessària per a cancel·lar el finançament. Per a evitar aquest risc, pot contractar una assegurança de canvi en qualsevol moment durant el període de vigència del finançament.
  • En el cas que es financi en la mateixa divisa que l'exportació, el client no sofreix risc perquè el finançament es cancel·larà amb les divises que es rebin en concepte de reemborsament de l'exportació.

modal-img

Esquema 1 Esquema 2