DEFINICIÓ

Un crèdit documentari irrevocable d'importació és un acord pel qual el nostre banc (banc emissor), obrant per compte de l'importador/ordenant i seguint les seves instruccions, es compromet, irrevocablement, a pagar a un tercer (exportador/beneficiari) una determinada quantitat de diners contra la presentació d'uns documents, dins del termini de validesa i conforme als termes i condicions del crèdit, a través del seu banc estranger (que pot actuar com a entitat avisadora o entitat avisadora i confirmadora). També s'utilitzen els crèdits documentaris per a garantir pagaments de compres de mercaderies o serveis en operacions "domèstiques" dins del territori nacional. En aquests casos se'ls denomina crèdits documentaris interiors.

PROCÉS DE L'OPERACIÓ

  • L'importador espanyol sol·licita al seu banc la concessió d'una línia de riscos comercials per a l'obertura de crèdits documentaris.
  • Una vegada aprovat el límit pels corresponents nivells de decisió, es formalitza mitjançant la signatura i intervenció de la pòlissa de crèdit per a cobertura de riscos comercials.
  • L'importador sol·licita al seu banc l'obertura d'un crèdit documentari.
  • Una vegada analitzat el text, es procedeix a l'obertura del crèdit documentari, via SWIFT, a través d'un dels seus corresponsals, d'acord amb les instruccions rebudes de l'Importador.
  • Després de rebre del seu banc l'avís d'obertura, el beneficiari/Exportador procedeix a l'embarcament de la mercaderia dins del termini i en les condicions previstes, i lliurament la documentació al seu banc.
  • El banc de l'Importador quan rep els documents, examina que compleixin les condicions del crèdit i si són conformes efectua el pagament al venciment. Si els documents presenten discrepàncies sol·licita a l'Importador que les accepti prèviament a efectuar el pagament.
És important assenyalar que, en el crèdit documentari, totes les parts que intervenen negocien sobre documents i no sobre mercaderies; per tant, les entitats de crèdit no tenen cap responsabilitat sobre la qualitat, estat, característiques o altres condicions de les mercaderies, segons estableixen els Usos i Regles Uniformes relatius als Crèdits Documentaris de la Cambra de Comerç Internacional.

MOTIUS D'ELECCIÓ D'AQUEST SISTEMA DE COBRAMENT

  • No existeix plena confiança entre les parts.
  • Major facilitat de finançament per a l'exportador.

CARACTERÍSTIQUES

people Principalment importadors de béns. encara que també és aplicable a operacions de serveis.
thumb_up_alt Si ha exigit els documents necessaris depenent dels productes a importar, la mercaderia que rebrà serà la que espera/necessita i dins del termini estipulat.
warning No haver sol·licitat els documents adequats per a assegurar-se que li serà remesa la mercaderia que li interessa ni en els terminis adequats a les seves necessitats.