DEFINICIÓ

Es defineix com a remesa documentària d'exportació amb lliurament de documents contra acceptació l'enviament de documents comercials, acompanyats d'una o diverses lletres de canvi, compromís de pagament etc. que permeten a un exportador tramitar el cobrament de les seves operacions de comerç exterior a través del seu banc.

PROCÉS DE L'OPERACIÓ

  • L'exportador envia la mercaderia directament a l'importador i presenta al seu banc la documentació que permetrà a l'importador efectuar el despatx de les mercaderies, acompanyada d'un o diversos efectes girats a càrrec de l'importador estranger, juntament amb les corresponents instruccions.
  • El banc de l'Exportador envia al banc estranger la documentació amb instruccions precises de lliurar els documents comercials contra acceptació de l'efecte o document de compromís de pagament.

MOTIUS D'ELECCIÓ D'AQUEST SISTEMA DE COBRAMENT

  • Existeix una relació continuada entre les parts, però hi ha una certa desconfiança.
  • Importador i exportador poden haver signat un contracte amb garanties suficients per a l'exportador.
  • Prèviament poden haver signat un contracte amb garanties suficients.
  • Que l'exportador disposi d'una assegurança de crèdit per a cobertura d'insolvència que li garanteixi els impagaments.
Els documents comercials que acrediten la propietat de la mercaderia li seran lliurats pel banc cobrador a l'importador contra acceptació de l'efecte o compromís irrevocable de pagament i li permetran retirar la mercaderia en el lloc de destinació.

CARACTERÍSTIQUES

people Principalment exportadors de béns. encara que també és aplicable a operacions de serveis.
thumb_up_alt
  • Manté la propietat de la mercaderia fins a l'acceptació de l'efecte o compromís irrevocable de pagament.
  • L'exportador té l'opció de protest al país de destinació i així pot tenir força executiva en cas d'impagament.
warning
  • No acceptació. En aquest cas, l'exportador haurà de vendre la mercaderia a un altre client o bé repatriar-la assumint les despeses de magatzematge, transport, assegurança, etc.
  • Impagament de l'efecte o compromís al seu venciment. En aquest cas, si bé pot donar instruccions de protest, l'acció judicial contra l'importador pot resultar un procés lent i costós. Per a evitar la inseguretat en el cobrament, l'exportador pot sol·licitar que l'acceptació del lliurat vagi acompanyada d'un aval del banc estranger.