DEFINICIÓ

L'assegurança de canvi és un instrument de cobertura del risc de canvi pel qual el client i una entitat financera es comprometen a comprar-se o vendre's un import de divises, a una cotització i termini determinat.

MODALITATS

En funció de la data de venciment de l'assegurança de canvi es classifiquen en:

Assegurança de canvi a termini:
Inclou les operacions que comporten compromisos de compra o venda de divises que tenen venciment en una data diferida superior a 2 dies hàbils de mercat de divises.
Assegurança de canvi de comptat:
Inclou les operacions que comporten compromisos de compra o venda de divises que tenen venciment el mateix dia de contractació (només per al dòlar USA), l'endemà o dos dies hàbils de mercat de divises.

A les cotitzacions a més de dos dies hàbils de mercat de divises se'ls denomina "cotitzacions a termini".

A les cotitzacions iguals o inferiors a dos dies hàbils de mercat de divises, se'ls denomina "cotització de comptat"

Les assegurances de canvi s'utilitzen per a operacions comercials I financeres.

Assegurança de canvi a termini "normal":
El client només pot utilitzar l'assegurança de canvi en les condicions pactades en la data de preavís*. Si el client vol utilitzar l'assegurança de canvi anticipadament la cotització serà recalculada en funció dels diferencials de tipus d'interès i dies d'anticipació.
Assegurança de canvi a termini obert:
El client pot utilitzar l'assegurança de canvi al tipus de canvi contractat i de manera parcial o total en qualsevol moment, des de la data d'inici del període obert fins a la data de preavís*.
Assegurança de canvide comptat:
Només inclou les operacions que tenen venciment el propi dia, dia hàbil següent o 2 dies hàbils de mercat de divises. El client pot utilitzar l'assegurança de canvi al tipus de canvi contractat i de manera parcial o total en qualsevol moment.

* (el mateix dia del venciment si l'assegurança de canvi és el dòlar USA o el dia hàbil anterior si és en qualsevol altra divisa).

MOTIUS D'ELECCIÓ D'AQUEST SISTEMA DE COBRAMENT

 • El client vol fixar la cotització que se li aplicarà en la compra de divises (per a pagament d'una importació) o en la venda de divises (per al cobrament d'una exportació) que efectuarà en una data futura i així cobrir-se d'una fluctuació contrària del tipus de canvi.
 • El client desitja conèixer anticipadament quins seran els seus costos per a tenir l'estimació del benefici, efectuar el seu escandall, catalogo de preus, etc..

PROCÉS DE L'OPERACIÓ

 • Les assegurances de canvi són operacions que comporten risc.
 • La cobertura del risc pot obtenir-se per dos procediments:
  • 1.1. Normalment vinculant l'assegurança a una línia de riscos comercials.
  • 1.2. Excepcionalment sense vinculació a línia de risc, sempre que s'hagi aprovat el risc, internament.
 • El client sol·licita la contractació d'una assegurança de canvi indicant les condicions de divisa, import i venciment. Una vegada s'acorda la cotització a termini que s'aplicarà, l'operació es formalitza mitjançant un document de constitució d'assegurança de canvi.
 • En la data de preavís (el mateix dia de venciment si l'assegurança de canvi és en dòlar USA o el dia hàbil anterior si és en qualsevol altra divisa), el client ha d'efectuar la compra o la venda de la divisa a la cotització contractada.
 • Si en la data de venciment el client no efectua la compra o la venda de la divisa contractada, l'assegurança de canvi es dóna per no utilitzada ("incomplert") i s'efectua la liquidació de la diferència de canvi produïda en desfer l'operació, és a dir, corresponent a la diferència entre la cotització contractada en l'assegurança i la cotització de comptat existent en la data de liquidació, podent-se produir una pèrdua o benefici que es liquida en el compte del client.

CARACTERÍSTIQUES

people
 • Tots els clients d'una entitat financera que tinguin moviments de divises per operacions de mercaderies, serveis o de capital.
 • Principalment els exportadors i importadors.
thumb_up_alt
Exportadors
Evita incerteses sobre el tipus de canvi.
Aporta certesa en els ingressos produïts per l'exportació.
Importadors
Evita incerteses sobre el tipus de canvi.
Aporta seguretat en el preu de cost de la mercaderia.
La cotització d'una divisa a termini s'obté per una fórmula matemàtica que incorpora els següents factors.
Cotització de la divisa en el mercat de comptat.
Diferència de dies entre la data valor de contractació (valor dos dies) i la data de venciment.
Diferència de tipus d'interès entre l'euro i la divisa el canvi de la qual vol assegurar-se.
La cotització de l'assegurança de canvi de comptat d'una divisa és la que està vigent, en el moment de la contractació, en la graella de cotitzacions de comptat.