DEFINICIÓ

Un crèdit documentari irrevocable d'exportació és un mitjà de cobrament pel qual una entitat de crèdit estrangera (banc emissor), obrant per compte del seu client (importador/ordenant) i seguint les seves instruccions, es compromet irrevocablement a pagar a un tercer (exportador/beneficiari), a través del banc d'aquest, un determinat import contra presentació dels documents comercials exigits, sempre que es compleixin els termes i les condicions del crèdit documentari.er">

El nostre banc pot actuar com:

 • Entitat avisadora => quan efectua l'avís al beneficiari però no respon del pagament del crèdit documentari i realitza el pagament a l'exportador quan es reben els fons del banc emissor.
 • Entitat avisadora i confirmadora => quan efectua l'avís al beneficiari i, a més, respon del pagament del crèdit documentari addicionalment al banc emissor i realitza el pagament a l'exportador si s'han complert tots els termes i condicions.

Els crèdits documentaris també poden ser rebuts d'entitats espanyoles com a garantia de cobraments de vendes de mercaderies o prestació de serveis efectuats per empreses nacionals. En aquests casos se'ls denomina crèdits documentaris interiors i s'utilitzen per a operacions “domèstiques” dins del territori nacional.

PROCÉS DE L'OPERACIÓ

 • El banc emissor obre el crèdit documentari i el comunica directament a través del nostre banc, normalment via SWIFT, o a través del seu corresponsal a Espanya.
 • El banc receptor avisa l'obertura del crèdit a l'exportador, qui comprova que els termes (import, condicions de lliurament, documentació sol·licitada, etc.) coincideixen amb les condicions acordades amb l'importador estranger.
 • Si tot és conforme, l'exportador presenta en el termini establert la documentació al seu banc qui, al seu torn, comprova que la documentació s'ajusta exactament al condicionat del crèdit i la remet al banc emissor.
 • Quan un banc afegeix la seva confirmació al crèdit, el beneficiari té una doble garantia de cobrament, ja que en aquest cas té la garantia d'aquest banc i, a més, la del banc emissor.
És important assenyalar, que en el crèdit documentari, totes les parts que intervenen negocien sobre documents i no sobre mercaderies; per tant, les entitats de crèdit no tenen cap responsabilitat sobre la qualitat, estat, característiques o altres condicions de les mercaderies.

MOTIUS D'ELECCIÓ D'AQUEST SISTEMA DE COBRAMENT

 • L'exportador desitja tenir una garantia irrevocable de cobrament prèvia a l'enviament de la mercaderia.
 • És el mitjà de cobrament que ofereix a l'exportador la major gamma de productes per a finançar el cobrament.
 • És una comanda en ferma, que no es podrà anul·lar sense l'autorització de l'Exportador, dins del termini de vigència del crèdit.

CARACTERÍSTIQUES

people Principalment exportadors de béns. encara que també és aplicable a operacions de serveis.
thumb_up_alt
 • El crèdit documentari és una comanda en ferma irrevocable per a l'exportador.
 • L'exportador (beneficiari) té la seguretat de cobrament si presenta la documentació d'acord amb el condicionat del crèdit.
warning
 • Pèrdua de garantia de l'operació en el supòsit de presentació dels documents no conformes amb el condicionat del crèdit documentari o presentació dels documents fora de termini.
 • Risc bancari/país => si el crèdit no està confirmat.
 • Risc bancari => és l'a causa d'un impagament per part del banc emissor del crèdit.
 • Risc país => és l'a causa d'un impagament per insolvència del país del banc emissor.