DEFINICIÓ

Una operació de finançament de comerç exterior consisteix a aportar el capital necessari al sol·licitant perquè aquest anticipi un cobrament o demori un pagament d'una determinada operació.

A TENIR EN COMPTE

A. Moneda de finançament
La moneda en què es finançarà l'exportador/importador pot ser:
La divisa nacional de l'importador/exportador (EUR).
La divisa de cobrament o pagament.
Una altra divisa.
B. Tipus d'interès
Tipus fix: Serà el que l'entitat financera atorgui per a aquestes operacions al seu client, depenent de la mena de client i el seu nivell de risc, la línia creditícia que sol·licita, etc.
Tipus variable: Si es pacta aplicar un tipus d'interès variable, s'ha de determinar el tipus de referència. S'aplicarà el tipus de referència acordat de la divisa en la qual es realitzarà el finançament aplicant un diferencial (subjecte a negociació entre les parts).
C. Tipus de referència
EURIBOR: Tipus d'interès interbancari per a dipòsits en euros en el mercat Europeu.
LIBOR: Tipus d'interès interbancari de les diferents divises en el mercat de Londres.
D. Termini de finançament
En el cas d'un importador, en general li interessarà finançar els seus pagaments en funció del període de pagament que tingui establert amb els seus proveïdors i els dies que necessita liquiditat.
En el cas d'un exportador, normalment el termini de finançament es correspondrà amb el termini dels seus cobraments d'exportació de manera que serà igual a l'establert en factura, en funció de les necessitats de liquiditat.