DEFINICIÓ

La garantia bancària rebuda de l'exterior és un compromís d'un banc estranger que, actuant com a avalista/garant, per compte del seu client "avalat", s'obliga a pagar un import determinat en euros o en divises a requeriment d'un tercer –resident a Espanya– anomenat "beneficiari", en cas que aquest merament certifiqui que l'avalat no ha complert amb les obligacions contractuals o de pagament cobertes per la garantia.

La garanties poden rebre's per:

  • Missatge SWIFT o
  • Per document físic (carta, escrit o similar).

Les garanties rebudes poden tenir una de les següents finalitats o instruccions:

  • El banc estranger sol·licita a una entitat financera espanyola que avisi la garantia al beneficiari, sense responsabilitat ni compromís per part d'aquesta.
  • El banc estranger emet una garantia a favor del nostre banc per a cobrir un possible incompliment en les facilitats creditícies o préstecs que ens seran concedits per aquest.
  • El banc estranger emet una contragarantia a favor del nostre banc i sol·licita que emeti una garantia a favor el nostre en els mateixos termes i condicions. S'utilitza quan el beneficiari de la garantia no coneix prou al banc estranger i exigeix que la garantia li sigui emesa per una entitat financera de la seva entitat.

MOTIUS D'ELECCIÓ D'AQUEST SISTEMA DE COBRAMENT

  • El beneficiari vol disposar d'una garantia bancària per a cobrir-se d'un possible incompliment de l'obligació contreta per part de l'avalat/importador.
  • No és suficient garantia per al beneficiari el contracte comercial que pot haver signat amb l'avalat.
  • Sol ser requisit obligatori quan l'empresa estrangera tracta de participar en una licitació a un concurs públic espanyol.

MODALITATS

Per contingut econòmic

Tècnics:
Es consideren els que no comporten obligació directa de pagament per a l'entitat receptora , però responen de l'incompliment dels compromisos que l'avalat té contrets, generalment, bé davant algun organisme públic espanyol amb motiu d'importació de mercaderies en règim temporal, bé per participació d'obres o subministraments, o bé pel bon funcionament de maquinària venuda.
Econòmics:
Es refereixen a operacions de naturalesa comercial i responen del pagament ajornat de qualsevol classe de béns, fraccionaments de pagament, sumes lliurades anticipadament, garantia de pagaments a la Hisenda Pública i a la resta d'organismes oficials.

Per finalitat

De licitació (bid bond):
Per a poder accedir a ofertes d'organismes públics o privats, habitualment per a la concessió d'obres públiques o subministraments de mercaderies o prestació de serveis.
De devolució (advance guarantee):
Per a assegurar al beneficiari la devolució de les bestretes a compte d'un contracte en el cas que el mateix no es porti a terme.
De compliment (performance bond):
Per a prevenir els danys ocasionats per l'incompliment de les obligacions contractuals fins avui contractualment establerta.
De pagament:
És la modalitat més utilitzada. Normalment és executable a primera demanda pel beneficiari, sense necessitat de provar l'incompliment contractual.
Carta de garantia o contingència (stand-by letter of credit):
Per a garantir el pagament d'operacions diferents.

CARACTERÍSTIQUES

people Importadors i exportadors de béns i serveis, filials de companyies estrangeres, companyies en constitució…
thumb_up_alt
  • És un instrument de menor complexitat que el crèdit documentari.
  • Pot cobrir una operació puntual o subministrament continuat.