DEFINICIÓ

Consisteix en la "compra sense recurs" per part d'una entitat financera a l'exportador, en les condicions pactades, dels documents corresponents a una operació d'exportació que acrediten un dret de cobrament en un venciment futur. La condició "sense recurs" implica que el nostre banc es constitueix en propietària dels documents presentats, i renúncia a formular cap reclamació contra l'exportador en el cas que l'importador o el seu banc incompleixin l'obligació de pagament al venciment per qualsevol motiu (insolvència comercial o risc polític).

Esquema

MODALITATS I CONDICIONS

Modalitats:
Compra de documents corresponents a utilitzacions de crèdits documentaris d'exportació o emparats per garanties bancàries rebudes de l'exterior.
Cobraments ajornats d'exportacions assegurades amb pòlisses d'assegurança de crèdits instrumentats mitjançant efectes mercantils o mitjançant factures amb assegurança de crèdit.
Condicions:
Pagament a l'exportador: al comptat una vegada s'ha realitzat l'operació comercial i s'han complert les condicions establertes pel nostre banc. En general, se sol·licitarà la conformitat del comprador sobre la mercaderia rebuda per a evitar la discussió comercial.
Amortització del crèdit: dependrà de les condicions establertes en el mitjà de cobrament: crèdit documentari d'exportació, garantia bancària o un altre.

MOTIUS D'ELECCIÓ D'AQUEST SISTEMA DE COBRAMENT

  • L'exportador que ha pactat un cobrament ajornat en les seves exportacions per a reforçar la seva capacitat de venda, precisa liquiditat i no vol utilitzar les seves línies de risc.
  • L'exportador transforma el dret de cobrament ajornat en cobrament al comptat i transfereix al seu banc els riscos comercials i polítics mitjançant la condició "sense recurs".

CARACTERÍSTIQUES

people
  • Empreses que exportin béns i serveis i que requereixen treure del seu balanç partides del compte de clients.
  • Empreses que tinguin necessitats puntuals de liquiditat.
thumb_up_alt
  • Cobra al comptat les seves exportacions amb pagament ajornat, sense consumir les seves línies de risc, per la qual cosa en el balanç de l'empresa passa de realitzable a disponible amb els avantatges que representa.
  • No es reflecteix en el CIRBE del client.
  • Elimina la possibilitat d'impagament, ja que l'entitat financera assumeix el mateix mitjançant la condició "sense recurs".
  • Li permet millorar les seves ofertes comercials i augmentar les seves exportacions a països amb reduïda disponibilitat de finançament, atès que cobrarà al comptat "sense recurs".
  • Elimina el risc de canvi si l'operació és en una divisa diferent a l'euro.
warning La condició "sense recurs" només queda en suspens quan l'impagament sigui derivat d'una demanda i posterior decisió judicial que afectin el contracte comercial.

Cobrament d'interessos:
Els interessos es calculen per anticipat "a l'estirada".