DEFINICIÓ

La garantia bancària emesa és un compromís pel qual una entitat bancària, actuant com a avalista/garant, per compte d'una persona física o juridica "avalat", s'obliga a pagar un import determinat en euros o en divises a requeriment d'un tercer anomenat "beneficiari", en cas que certifiqui que l'avalat no ha complert amb les obligacions contractuals o de pagament cobertes per la garantia. El terme "garantia" s'utilitza quan l'operació s'emet per SWIFT o bé per document físic (carta, escrit o similar), mentre que el terme “aval” s'utilitza quan es formalitza sobre documents financers (lletres, pagarés, etc.)

MOTIUS D'ELECCIÓ D'AQUEST SISTEMA DE COBRAMENT

  • El beneficiari/exportador vol disposar d'una garantia bancària per a cobrir-se d'un possible incompliment de l'obligació contreta per part de l'avalat/importador.
  • No és suficient garantia per al beneficiari el contracte comercial que pot haver signat amb l'avalat.
  • L'elecció de la garantia bancària respecte al crèdit documentari depèn, en algunes situacions, de les pràctiques bancàries i comercials dels països que intervenen en l'operació.
  • Sol ser requisit obligatori quan es tracta de participar en una licitació a un concurs públic.

MODALITATS

Per contingut econòmic

Tècnics: es consideren els que no comporten obligació directa de pagament per a entitat financera , però responen de l'incompliment dels compromisos que l'avalat té contrets, generalment, davant algun organisme públic amb motiu d'importació de mercaderies en règim temporal, participació d'obres o subministraments o bon funcionament de maquinària venuda.
Econòmics: que es divideixen, al seu torn, en dos tipus:
1. Comercials: es refereixen a operacions de naturalesa comercial i responen del pagament ajornat de qualsevol classe de béns, fraccionaments de pagament, sumes lliurades anticipadament, garantia de pagaments a la Hisenda Pública i a la resta d'organismes oficials.
2. Financers: responen de crèdits o préstecs obtinguts pel client avalat d'altres entitats, davant les quals l'entitat financera receptora queda obligada directament al seu reemborsament, i que generalment consisteixen en l'aval de lletres financeres o pòlisses de crèdit o préstec.

Altres garanties/avals

Pre-avals
Compromisos que una entitat financera adquireix d'atorgar l'aval definitiu al client que el sol·liciti a favor del beneficiari de la garantia, sempre que es compleixin les condicions d'aquest compromís.
De pagament (Payment Guarantee)
Assegura el pagament d'imports deguts per subministraments de determinats béns o serveis
De licitació (Bid Bond / Tender Guarantee – Garantia provisional)
Accés a licitacions o concursos públics o privats en adjudicació de contractes.
De cumplimiento (Performance Bond – Garantía definitiva)
Se sol·licita com a garantia de compliment de les condicions d'un contracte
Sobre bestretes (Advance Payment Guarantee)
Cobreix un pagament realitzat a compte en relació amb una compra de mercaderia o contracte de prestació de serveis.
Crèdit documentari Stand by
Assegura el cobrament en cas que, havent-se remès una determinada mercaderia o proporcionat un determinat servei, arribat el moment del seu pagament, aquest no es realitzi segons els acords.
Sobre efectes financers
Declaració continguda en el propi document financer que té com a finalitat garantir el pagament d'aquest, de tal manera que s'assumeix, al costat del lliurat, la responsabilitat de pagament.

CARACTERÍSTIQUES

people Importadors de béns i serveis.
thumb_up_alt
  • És un instrument de menor complexitat que el crèdit documentari.
  • Pot cobrir una operació puntual o subministrament continuat.
warning Dins del cost total d'emissió de la garantia, en tot moment s'haurà de tenir en compte i incloure la comissió cobrada pel banc estranger.