DEFINICIÓ

Consisteix en la "compra sense recurs" per part de la nostra entitat financera a l'exportador estranger, en les condicions pactades, dels documents corresponents a una operació d'importació que acrediten una obligació de pagament en un venciment futur. La condició "sense recurs" implica que la nostra entitat financiera es constitueix en propietària dels documents presentats, i renúncia a formular cap reclamació contra l'exportador en el cas que l'importador o el seu banc incompleixin l'obligació de pagament al venciment per qualsevol motiu (insolvència comercial o risc polític).

MODALITATS I CONDICIONS

Modalitat:
Compra de documents amb pagament ajornat corresponents a utilitzacions de crèdits documentaris d'importació i/o operacions avalades per la nostra entitat.
Condicions:
Pagament a l'exportador estranger: al comptat una vegada s'ha realitzat l'operació comercial i s'han complert les condicions establertes pel nostre banc. En general, s'efectuarà el finançament una vegada revisats els documents i el nostre banc es comprometi al pagament al venciment.
Amortització del crèdit: al venciment amb càrrec a l'importador. El CDI es dóna per cancel·lat de cara al banc avisador, en el moment del finançament, ja que s'ha procedit al pagament anticipat d'aquest.

MOTIUS D'ELECCIÓ D'AQUEST SISTEMA DE COBRAMENT

  • L'importador que ha pactat un pagament ajornat en les seves importacions per a reforçar la seva capacitat de compra, l'exportador precisa liquiditat i no vol o pot utilitzar les seves línies de risc.
  • L'exportador transforma el dret de cobrament ajornat en cobrament al comptat i transfereix al nostre banc els riscos comercials i polítics mitjançant la condició "sense recurs".
  • Pactar un millor preu si el nostre tipus d'interès és més favorable que el de l'Importador, ja que es beneficiaria d'això.

CARACTERÍSTIQUES

people Empreses que importin béns i serveis i que requereixen ajornar el pagament als seus proveïdors.
thumb_up_alt
  • Paga al comptat les seves importacions amb pagament ajornat, sense augmentar el consum de les seves línies de risc.
  • Elimina la possibilitat d'impagament, per risc comercial o país, ja que el nostre banc assumeix el mateix mitjançant la compra "sense recurs".
  • Li permet millorar les ofertes comercials de les seves importacions de països amb reduïda disponibilitat de finançament, atès que pagarà al comptat "sense recurs".
  • Elimina el risc de canvi si l'operació és en una divisa diferent a l'euro.

Cobrament d'interessos:
Els interessos es calculen per anticipat "a l'estirada".